DOPRAVA

Cena dopravy a platební podmínky

1.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1921617309/0800, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“)

Cena dopravy

expresní zásilkovou službou GEIS - zdarma pro území České republiky při odběru nad 20.000 tis. Kč včetně DPH. V ostatních případech 109 Kč. Zásilka bude doručena druhý den od předání dopravci. U výrobků, kde jejich velikost vyžaduje paletovou přepravu z důvodu možnosti poškození (chladničky, trouby, mrazáky, myčky, pračky, sušičky, sporáky apod.) bude účtována celková cena přepravy ve výši 49Toto navýšení se vztahuje pouze na televizory od úhlopříčky 106 cm a výše a bílé zboží. Řidič složí zásilku za první uzamykatelné dveře.


→ ODKAZ PRO SLEDOVANÍ VAŠÍ ZÁSILKY GEIS 

 KLIK — Výběr míst GEIS POINT 

CENY DOPRAVY  

GEIS POINT DO 10 KG — výdejní místa po cele ČR 

 75 Kč
GEIS ZÁSILKOVÁ SLUŽBA — zboží menších rozměrů  109 Kč 
GEIS ZÁSILKOVÁ SLUŽBA — tato cena se vztahuje pouze na televizory od uhlopříčky 106 cm a výše a bílé zboží 490 Kč
ODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE  490 Kč
DOPRAVA ZDARMA — platí pouze na zboží, kde je uvedena doprava zdarma  0 Kč
OSOBNÍ ODBĚR — sklad Humpolec   0 Kč

ZPŮSOBY PLACENÍ

BANKOVNÍM PŘEVODEM — na číslo účtu  ZDARMA
DOBÍRKOU — v hotovosti nebo kartou při převzetí ZDARMA
PLATBA KARTOU ONLINE ZDARMA
HOTOVĚ PŘI PŘEVZETÍ ZDARMA

 • Pokud si zákazník objedná ke komplexnímu doručení i službu odvoz starého spotřebiče, doprava je zpoplatněna částkou 490 Kč - rádi mu vyhovíme. Doručovatel po doručení zásilky odveze  jeden použitý spotřebič stejného typu nebo spotřebič, který plnil obdobnou funkci. Použitý spotřebič musí být kompletní, odpojený od všech přípojek a zbavený nečistot. Ledničky a mrazničky musí být zbaveny námrazy a vysušeny. Pokud spotřebič nesplňuje tyto podmínky, je doručovatel oprávněn odmítnout tuto službu poskytnout.
 • Starý spotřebič bude zlikvidován zdarma v souladu s platnou legislativou. Na této službě spolupracujeme s kolektivním systémem REMA, který zajišťuje ekologickou likvidaci těchto spotřebičů.
 • 1.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 1.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 1.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.
 • 1.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 1.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 1.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 1.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 2.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo objednáno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 • 2.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

 • 2.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

2.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Pokud je výrobek zaslán s dopravou zdarma bude mu tato při vrácení výrobku odečtena.

 • 2.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • 2.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 • 2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 • 2.8. Při platbě kartou bude v případě chybné objednávky, nebo vrácení zboží odečten bankovní poplatek ve výši 2%

3. Přeprava a dodání zboží

 • 3.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • 3.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 • 3.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručen

 

 • 3.4. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy,počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, nebo podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky poškození. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

                                     


V Jihlavě dne 30.6.2016